Wij zijn een ANBI-erkende instelling

 

Al vanaf € 20,- per jaar ondersteunt u het werk van de Vrienden van Beeckestijn. U ontvangt 2 x per jaar onze digitale Nieuwsbrief en u krijgt korting op de toegang van tentoonstellingen in het huis. Om het jaar organiseren wij de Vrienden- en vrijwilligersbijeenkomst waar u als Vriend van harte welkom bent.

De Stichting Vrienden van Beeckestijn is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) op grond van artikel 5 letter b van de algemene Wet inzake Rijksbelastingen met de nadere voorwaarden zoals opgenomen in artikel 1 letter a tot en met 1 letter e van de Uitvoeringsregeling Algemene Wet inzake Rijksbelastingen 1994 en wordt vermeld op de internetsite van de Stichting over de periode 2018 – 2020. RSIN: 800398464.

 

Doelstelling

De stichting Vrienden van Beeckestijn — opgericht 16 juli 1991 — is een onafhankelijk organisatie die zich inzet voor de publieke toegankelijkheid, het behoud en duurzaam beheer van de buitenplaats.
Het bestuur van de Vrienden –dat zich gesteund weet door circa 400 donerende Vrienden- heeft zichzelf de taak opgelegd, toe te zien op het naleven van de afspraken die met de nieuwe eigenaren en gebruikers van de buitenplaats zijn gemaakt. Daarbij zal de stichting de exploitanten en beheerders waar mogelijk steunen bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen.

Beloningsbeleid

De Stichting Vrienden van Beeckestijn wordt bestuurd door vrijwilligers; zij ontvangen daarvoor geen vergoeding.

Donatie of gift

Uw donatie aan de Stichting Vrienden van Beeckestijn komt in aanmerking voor belastingaftrek. Onze Stichting heeft namelijk de ANBI status. Het totaal van uw donaties en giften is aftrekbaar boven 1% van het verzamelinkomen. Vermeld bij uw belastingaangite RSIN-nummer 800398464.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

In dit beleidsplan legt Stichting Vrienden van Beeckestijn haar beleidsvoornemens voor de periode 2017 tot en met 2021 neer. Indien gewijzigde omstandigheden daartoe nopen, vindt eerdere aanpassing van het beleidsplan plaats. Bij het uitzetten van het door de stichting te voeren beleid concentreert de stichting zich op haar statutaire doelstelling.