Sorry, u moet Javascript inschakelen om deze website te bezoeken. - Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Links

ArchiNed

Het onafhankelijke architectuurplatform ArchiNed verzamelt, koppelt en redigeert Internet-informatie op het gebied van de ruimtelijk ontwerpende vakgebieden in Nederland; architectuur, stedebouw en landschapsarchitectuur.

Belvedere

Belvedere over cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting. Belvedere over de kracht van het cultureel erfgoed als bron van inkomen, inspiratie, identiteit en integratie. Belvedere voor ruimtelijk ontwerpers, projectontwikkelaars, grondeigenaren, natuur- en landschapsbeheerders, planologen, ruimtelijke belangenbehartigers, de recreatie- en toeristische sector, cultuurhistorici,kortom, voor iedereen die de kwaliteit van de ruimte een warm hart toedraagt

Bibliotheek Wageningen UR Documentatiecentrum Tuin

De databank TUiN maakt het oeuvre van de belangrijkste Nederlandse tuin- en landschapsarchitecten (1570 t/m de 20ste eeuw) in de collectie TUiN toegankelijk samen met alle informatie uit de Gids voor de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur.

Bomenstichting

De Bomenstichting zet zich in voor het behoud van bomen in de stad en op het platteland. De Bomenstichting werkt hieraan door het geven van voorlichting en advies, door misstanden aan te kaarten en door druk uit te oefenen op verantwoordelijke partijen.

Bond Heemschut

De Bond Heemschut, de vereniging tot bescherming van cultuurmonumenten in Nederland, signaleert verwaarlozing of dreigende sloop van karakteristieke gebouwen. Springt in de bres voor stads- en dorpsgezichten en voor historische landschappen. Alarmeert autoriteiten en stimuleert lokale en regionale initiatieven.

Cascade Tuinhistorisch Genootschap

Tuinhistorisch Genootschap Cascade is opgericht 24 september 1987 en in 1997 omgezet in een stichting. In de oprichtingsakte van de stichting staat het doel van Cascade beschreven als: ‘Het stimuleren van de bestudering van de geschiedenis van de tuin- en landschapsarchitectuur in Nederland en in gebieden die in het verleden onder invloed hebben gestaan van de Nederlandse tuin- en/of landschapsarchitectuur, en voorts alles wat daarmee in de meest uitgebreide zin des woord verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn’.

Donderberggroep, Stichting voor Follies, Tuinsieraden en Vermaaksarchitectuur

De DonderbergGroep is opgericht in 1992 in navolging van de Engelse Folly Fellowship en heeft ten doel: Het bestuderen, inventariseren en documenteren van Follies, tuinsieraden en vermaaksarchitectuur in vooral Nederland, België en Luxemburg Het behouden, conserveren en restaureren van dergelijke architectonische elementen.

Erfgoed Nederland

Website van dit koepelorgaan van particuliere monumentenorganisaties, waarop informatie over de activiteiten, projecten en publicaties van de stichting en haar relatie met de ruimtelijke ordening.

Federatie Monumentenwacht Nederland

Informatie over het werk en ontstaan van deze Federatie, overkoepeld orgaan van de provinciale stichtingen Monumentenwacht en de Archeologische Monumentenwacht. Daarnaast informatie over restauratie en onderhoud aan monumenten.

Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond

Monumentenzorg en aanverwante vakgebieden als archeologie, cultuur- en architectuurgeschiedenis, tuinarchitectuur, bouwhistorie en historische geografie.

Monumenten en Epoque

Op deze internetsite informeert het tijdschrift Monumenten u over de laatste stand van monumentenzaken: een overzicht van het laatst verschenen nummer, de laatste nieuwtjes, een Monumentenarchief, een overzicht van de redactie en alle informatie voor en over onze adverteerders. Een deel van de site is ingeruimd voor Epoque, het handboek voor restauratie, renovatie en monumentenzorg in Nederland, met veel adressen van overheidsinstanties, particulieren en bedrijven.

MonumentenWeb

Deze website geeft een overzicht van adresgegevens van gemeenten, instellingen, stichtingen en commerciële bedrijven op het gebied van de monumentenzorg. Verder een zeer uitgebreide agenda, veel nieuws en links.

Monumentenzorg: Financiering onderhoud en verbouwing

In dit artikel staat informatie voor (aanstaande) eigenaren van gemeentelijke monumenten die op het punt staan zelf hun monumentale pand te verbouwen of te restaureren. In dit artikel staat o.a. informatie over:

  • Voordelige regelingen die bestaan speciaal voor onderhoud en/of verbouwing van monumentale woningen
  • Voorwaarden en voorbeelden onderhouds,- en verbouwingskosten als aftrekpost belasting
  • Gebruik maken van regeling ‘Voorfinanciering Belastingteruggave’

NAi

In het Nederlands Architectuur instituut (NAi) worden belangrijke archieven en collecties bewaard en toegankelijk gemaakt voor het publiek. Het instituut voorziet in mogelijkheden voor onderzoek en biedt een platform voor discussie. Door middel van tentoonstellingen en publicaties wil het NAi zowel het professionele werkveld als het grote publiek informeren, inspireren en stimuleren.

Nationaal Restauratiefonds

Veel informatie over de financiering van restauraties van monumenten. Actueel nieuws over de monumentenzorg. En heel handig: een stappenplan voor monumenteigenaren waarin staat hoe te handelen bij financiering van een restauratie. Verder een overzicht van de brochures en de cursussen.

Nederlandse Tuinenstichting.

Zet zich in voor het in stand houden van tuinen en parken met een karakteristieke vormgeving, ligging en beplanting.

Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur

De Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur - NVTL behartigt de belangen van het vakgebied op vele fronten. De vereniging is niet alleen van belang voor de beoefenaars van het vak, maar ook voor studenten, opdrachtgevers en alle andere mensen die de tuin- en landschapsarchitectuur een warm hart toedragen.

Oldenburgers Historische Tuinen

Advies en ontwerpbureau op het gebied van historische tuinen en parken als monumenten van ons groene culturele erfgoed.

Opleiding Tuinkunst en Parken

Centrum voor Techniek en Centre for Life Sciences & Chemistry, beide centra van Hogeschool Utrecht, bundelen hun activiteiten en bieden daarmee één loket voor technisch georiënteerde professionals: Centrum voor Natuur & Techniek.

SB4 Bureau voor Historische Tuinen (Wageningen)

SB4 is een ontwerp- en onderzoeksbureau specifiek gericht op landschapsarchitectuur en tuinhistorie.

Stichting Open Monumentendag

Veel informatie over het thema en het programma van de Open Monumentendag en over de publicaties die ter gelegenheid van dit evenement zijn uitgegeven.

Stichting tot behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen (PHB)

Website van dit koepelorgaan van particuliere monumentenorganisaties, waarop informatie over de activiteiten, projecten en publicaties van de stichting en haar relatie met de ruimtelijke ordening.

Vereniging Natuurmonumenten.

Natuurmonumenten is een onafhankelijke vereniging die natuur, landschap en cultuurhistorie veiligstelt door gebieden aan te kopen, te beheren en te beschermen. Voor nu en voor toekomstige generaties.

beeckestijnvrienden